Eierstrategi

Kommunenes representantskap gjorde følgende vedtak 30. september 2011

IKT AGDER SKAL:

  • Være et felles kompetansemiljø innenfor IKT for eierne
  • Bidra til at ansatte og folkevalgte i eierorganisasjonene har effektive og fremtidsrettede IKT-verktøy
  • Bidrar til kostnadseffektive IKT-tjenester for eierne med optimal kvalitet på brukergrensesnittet
  • Bidra til at innbyggerne tilbys gode og hensiktsmessige kommunal digitale tjenester
  • Være miljøbevisst
  • Ivareta de roller og utføre de oppgaver som eierne anser som hensiktsmessige for å realisere eiernes mål med selskapet

Selskapsavtalens §4:

Formål og ansvarsområde:
Selskapet skal ivareta deltakernes oppgaver knyttet til drift, service og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samt være deltakernes faglige instans innen dette området.

Strategi IKT Agder 2013 – 2016

Agder IKT Driftssenter IKS (omtalt som IKT Agder) eies av kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Aust-Agder fylkeskommune. De samme fire omtales også som kunder av selskapet.

Selskapet har hatt en god utvikling, og i stor grad oppnådd målet om å samordne IT tekniske løsninger for eierne. IT driften oppleves som stabil og forutsigbar for våre kunder. De siste årene har det vært et stort fokus på å konsolidere IT tekniske tjenester og samordne systemer for våre eiere. Mye av dette er levert.

IKT Agder skal understøtte eierstrategien, samt de overordnede planer våre Kunder har. Strategidokumentet legger føringen for hvordan selskapet skal utvikle seg innenfor flere perspektiver, og være et styringsdokument for selskapets ledelse og ansatte.

Styret i IKT Agder vedtok strategiplanen 21.3.13. Administrasjonen i selskapet har videre ansvar for å følge opp de strategiske målene gjennom handlingsplaner.

Hoveddokument

Omhandler strategiske mål og virkemidler

Vedlegg 1

Overordnet beskrivelse av nå-situasjonen

Vedlegg 2

Beskrivelse av prosess og metode for strategiprosessen

Vedlegg 3

Overordnet handlingsplan