Våre tjenester

Moderne og effektive tjenester

IKT Agder tilstreber å gi våre brukere fremtidsrettede tjenester levert på en kostnadseffektiv tjenesteplattform. Kommuner og fylkeskommuner har et mangfold av tjenester som skal leveres til innbyggere og mange av disse leveres som IT tjenester gjennom ulike fagsystemer, portaler og tekniske tjenester.

Våre ansatte har god erfaring fra offentlig sektor og kjenner godt bakgrunnen for de ulike krav som stilles til de tjenestene som kommunen må tilby sine innbyggere. Implementering av nye IKT-tjenester er ofte store investeringer og dersom vi sammen kan lage riktigere bestillinger er det mye å spare for fellesskapet.

IKT Agder har ikke som mål å optimalisere profitt. Vår oppgave er å gi eierne våre de beste løsningene til riktigst mulig pris. Det tjener vi på alle sammen.

Support

IKT Agder har åpne Helpdesk mellom kl. 07.30 og kl. 16.00 alle hverdager.  Servicesenteret har bred kompetanse og dyktig personell med lang og god erfaring. Henvendelsene håndteres raskt og gode rutiner sikrer en god håndtering av alle henvendelsene.

Henvendelser kan meldes inn via telefon, epost eller web alle arbeidsdager. Her kan man henvende seg med alt av IKT-relaterte spørsmål, for eksempel brukerkonto og tilganger, utskrift, PC-programmer og fag systemer.

IKT Agder har også en beredskapsvakt 24/7/365 på utvalgte systemer innen helse og omsorg. Det er inngått avtaler med eiere og IKT Agder har høyt fokus på å løse ulike problemstillinger for brukerne.

Samhandlingssystemer

Vi har drifts- og forvaltningsansvar for telefonisystemer i samarbeidet, og sørger for at kommunene har moderne og brukervennlige løsninger for kommunikasjon. Dette gjør at kommunene kan være trygge på at innbyggere og brukere av tjenester kan nå kommunene når de har behov for det.

IKT Agder leverer også samhandlingsløsninger for ansatte som gjør at alle effektivt kan kommunisere og dele informasjon og dokumenter uavhengig av hvor de er og fra hvilke enheter den enkelte ansatte benytter. Dette gjør at ansatte sparer tid på de administrative oppgavene som de må utføre og at tiden kan benyttes mer effektivt på utførelse av tjeneste til sine innbyggere.

~

Brukertilgang

Vi har en automatisert ordning for brukerhåndtering hvor ledere enten via HR-systemet eller direkte i Brukerportalen kan opprette ny brukerkonto for sine ansatte. Denne løsningen gir også alle ansatte mulighet til å endre eget passord eller få nytt passord dersom det er glemt.

Våre serviceteknikere rykker ut dersom det behøves hjelp på stedet med PC, kontortelefon eller nettverkskriver. Alle PCer kjøpes inn via felles avtaler og klargjøres slik at de fungerer i nettverket og har felles systemer ferdig installert.

+

Nettverk

Våre kunder har sine tjenesteleveranser spredt over et stort geografisk område, noe som gjør vi har en omfattende leveranse av nettverk til ca 320 ulike lokasjoner spredt over hele fylket. Det meste av dette leveres ved bruk av underleverandører.

Tjenestene er standardiserte og brukere av tjenestene kan sømløst bevege seg mellom de ulike lokasjonene og benytte det samme trådløse nettet.

IKT Agder leverer også trådløst bynett i de største byene. Dette nettet er i stor grad forbeholdt innbyggere og turister som besøker regionen. Dette er for tiden etablert i Arendal, Grimstad, Risør, Tvedestrand og gjestehavner. De samme leveres på ulike arenaer som benyttes av et større publikum. Det kan nevnes Sør Amfi, Idrettsparken i Arendal, Vitensenteret i Arendal og Kristiansand, Levermyr arena med flere.

Forvaltning av fagsystemer

IKT Agder leverer applikasjonsforvaltning og drift av IT-systemer til 9 kommuner og fylkeskommunen.

Eierkommunene har i alt 120 IT-systemer som kan inndeles i 4 sektorer:

 • Helse
 • Oppvekst og skole
 • Administrasjon
 • Teknisk

I tillegg leverer vi tjenester til enheter som er organisert utenfor kommunene som Eiendom, Havn, Agder Arbeidsmiljø, Aust-Agder Museum og Arkiv og andre.

Rådgivning og prosjektledelse

IKT Agder leverer følgende rådgivningstjenester innenfor IKT-området:

 • Prosjektledelse
 • Teknisk
 • Sikkerhet
 • Digitaliseringsprosesser
 • Arkitektur
 • Prosesskartlegging og gevinstanalyse
 • Generelle konsulenttjenester

Leverandøroppfølging

IKT Agder er i dag kontraktspart og ivaretar kontraktsforvaltning på vegne av kommunene for mange fagsystemer. Denne samordningen gir god effekt og setter IKT Agder i stand til å stille krav til leverandørene. I tillegg ivaretar IKT Agder også:

 • Kontrakter og leverandører følges opp i tråd med bestemmelsene i den enkelte kontrakt
 • Proaktivt ta initiativ til reforhandlinger eller utarbeide beslutningsunderlag for igangsettelse av anskaffelser
 • Anskaffelsesprosesser innenfor IKT-området
 • Forvaltning av lisenser og sikre korrekt lisensiering

Datarom

Tjenestene leveres fra ulike datarom, skyleverandører og tjenestetilbydere, og det er IKT Agder sitt ansvar å levere disse tjenestene på en kostnadseffektiv, hensiktsmessig, sikker og sømløs måte for våre brukere og kunder. Tjenestene er godt beskyttet med bruk av moderne teknologi og god kapasitet som utvides ved behov.

Rådgivning og prosjektledelse

IKT Agder har et betydelig prosjekt og rådgivermiljø som leverer følgende tjenester:

Prosjektledelse

IKT Agder har et stort prosjektmiljø med mange erfarne prosjektledere. Det er etablert en egen prosjektmetodikk og rammeverk, basert på PRINCE2 og Prosjektveiviseren fra DIFI. Rammeverket deles med eierne og er i stadig utvikling. IKT Agder leverer hovedprosjektledere på alle større IKT prosjekter hos eierne og har etter hvert lang erfaring med komplekse IKT prosjekter.

Sikkerhet og tekniske rådgivningstjenester

IKT Agder har høy kompetanse innenfor teknologi og sikkerhet og bistår våre eiere med rådgivningstjenester innenfor ulike tekniske veivalg og sikkerhetsaspekter. Her bistår vi med alt fra design til leveranse, ROS analyser, anskaffelser, tilpasninger av teknologi i bygg og tilrettelegging for at teknologi kan være med på å forenkle oppgaver og spare tid i kommunene.   

Digitalisering og prosesskartlegging

Med egne Digitale rådgivere leverer IKT Agder støtte til eierne i digitaliseringsprosesser. Vi har kompetanse på prosesskartlegging, etablering av målbilde, brukerhistorier og prosessmodellering. Denne kompetansen brukes også i alle prosjekter, og gjerne som grunnlag for anskaffelser.

Arkitektur

IKT Agder har kompetanse på virksomhetsarkitektur, løsningsarkitektur og teknisk arkitektur. Vi utarbeider løsninger for våre eiere, både enkeltvis og for felles løsninger. IKT Agder har etablert et eget dokument med arkitekturprinsipper for IKT Agder.

Gevinstanalyse

Gevinstarbeid basert på KS Gevinstkokebok og egne erfaringer er sentralt for all aktivitet som igangsettes. Vi har erfaring med gevinstanalyse ifm IT prosjekter og har tilpasset KS sin kokebok til vårt behov.

I tillegg til de spesifikke tjenestene over, leverer vi forskjellige konsulenttjenester til våre eiere etter behov og kapasitet. Dersom du har behov for hjelp, ikke nøl med å ta kontakt med oss.